Policjant – obowiązki i prawa

Policjant to funkcjonariusz publiczny. Policjant jest osobą, która została powołana do pełnienia funkcji państwowych, działania w imieniu państwa. Ustawodawca przypisał dla tej funkcji uregulowania prawne, które mają za zadanie przede wszystkim chronić interes społeczny, dbać o realizowanie interesu publicznego. Istotną cechą funkcjonariusza jest charakter pełnionej przez niego funkcji. Wiąże się to z określonymi uprawnieniami i obowiązkami.

Prawa funkcjonariuszy policji

Za podstawowy rodzaj uprawnień uważa się zdolność funkcjonariusza publicznego do działań władczych. Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, funkcjonariusz Policji ma prawo do: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymania osób w sytuacjach określony w wyżej wymienionej ustawie, pobierania odcisków palców lub wymazu ze śluzówki policzków od osób podejrzanych, przeszukiwania osób i pomieszczeń, obserwowania podejrzanych osób i rejestrowania ich zachowań. Poza prawami o charakterze władczym, policjant jak każda osoba zatrudniona ma prawo do: zrzeszania się w związkach zawodowych policjantów, bezpłatnego umundurowania oraz wyposażenia do pełnienia funkcji, wyżywienia w czasie pełnienia służby, przejazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego, bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Obowiązki funkcjonariuszy policji

Policjant ma obowiązek: noszenia munduru, okazywania legitymacji funkcjonariusza, utrzymywania sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania czynności służbowych, składania oświadczenia o stanie majątku, poinformowania o podjęciu działalności detektywistycznej, informowaniu o nabyciu mienia w drodze przetargu oraz informowania o wyjeździe poza granice kraju.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *