Umowa o pracę

Między pracownikiem a pracodawcą zachodzi stosunek pracy, który obowiązuje z chwilą podpisania umowy o pracę przez strony. Umowa o pracę jest to dokument, na mocy którego dokonywana jest czynność prawna jaką jest nawiązywanie stosunku pracy między dwiema stronami. Ta czynność prawna polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez osobę zatrudnioną – pracownika, a osobę dającą zatrudnienie – pracodawcę. Na mocy umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy osobiście na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez pracodawcę wyznaczonym. Zaś pracodawca na mocy zawartej umowy o pracę zobowiązuje się do stworzenia warunków – miejsca pracy w jakiej owa praca będzie wykonywana oraz do wypłaty umówionego wynagrodzenia za świadczone czynności.

Rozróżnia się następujące rodzaje umów, na podstawie których nawiązuje się stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na zastępstwo, umowa o wykonywanie określonej pracy, umowa o pracę na okres próbny, umowa o przygotowanie zawodowe, stosunek pracy na podstawie powołania, stosunek pracy na podstawie wyboru, stosunek pracy na podstawie mianowania oraz spółdzielcza umowa o pracę.

Elementy obowiązkowe jakie powinny być w umowie zawarte to: określenie stron umowy: pracodawcy i pracownika, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem poszczególnych składników wynagrodzenia, takich jak np. płaca brutto, premia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy, termin zakończenia pracy – nie obowiązuje w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *